Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną

pod adresem: www.elemelsplanet.eu

                                              Elemelsplanet sp.o.o.

                                                  43-450 Ustroń

                                                   ul Daszyńskiego 1

                                                             § 1.

Informacje o podmiocie gospodarczym i sklepie internetowym

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Elemels sp.z.o.o. z siedzibą w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443180, NIP: 5482661871, REGON: 243125704, kapitał zakładowy 5000,00, zł (zwanym dalej: sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.elemelsplanet.eu (zwany dalej: sklepem internetowym).

1. Klienci mogą się kontaktować ze sprzedawcą w następujący sposób:

osobiście lub listownie pod adresem: ul. Daszyńskiego 1, 43-450 Ustroń pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: recepcja@elemelsplanet.eu telefonicznie pod numerem telefonu 506874290 lub 338561059 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)

2. Regulamin ma zastosowanie zarówno w relacjach sprzedawcy z przedsiębiorcami, jak i w stosunkach z konsumentami, zwanymi dalej łącznie: kupującym.

                                                                 § 2.

Warunki korzystania z usług sklepu internetowego

Składanie Zamówień

1. W celu dokonania rezerwacji, Kupujący musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany pokój, podać dane osób której dokonują rezerwacji pokoju  a następnie przejść do płatności (jako zarejestrowany użytkownik lub wybierając zakup jako gość). Składając zamówienie kupujący akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. W celu założenia konta w sklepie internetowym należy podać co najmniej następujące dane:

imię i nazwisko lub nazwę firmy,

numer REGON i numer NIP (w przypadku przedsiębiorcy),

aktualny adres zamieszkania lub siedziby

aktualny adres e-mail kupującego

aktualny numer telefonu

3. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, które kupujący podał w celu założenia konta w sklepie internetowym kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę poprzez zmianę odpowiednich danych w ramach konta kupującego w sklepie internetowym. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku przez kupującego, uważa się za skuteczne wysłanie zamówionych towarów bądź oświadczeń (w tym oświadczeń woli) na ostatni adres (w tym adres e-mail) podany przez Kupującego w ramach konta w sklepie internetowym.

4. W przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są niepełne lub błędne, Sprzedawca może skorzystać z prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.

Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynach odmowy.

5. Lista oferowanych pokoi jest umieszczona na stronie sklepu internetowego w pozycji rezerwacje

Sprzedawca ma prawo zmiany cen pokoi.

6. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego (w tym ceny pokoi), nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę rezerwacji  określonego pokoju na warunkach podanych w opisie pokoi.

7. Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pokoi.

Aktualna dostępność pokoju jest podana przy każdej rezerwacji..

8. W celu rezerwacji pokoju  za pośrednictwem sklepu internetowego kupujący zaznacza wybrany pokój , który zawiera szczegółowe informacje o:

zamawianym pokoju (zarezerwowany pokój  zamawiający „dodaje“ do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym),

sposobie płatności ceny rezerwacji pokoju, czy ewentualnej rezerwacji parkingu

informacje na temat kosztów związanych z całkowitym kosztem rezerwacji.

8. Rezerwujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem strony sklepu internetowego ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych, które podał w celu realizacji zamówienia.

9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez akceptację rezerwacji pokoju przesłanie na adres e-mail rezerwującego  potwierdzenia oraz podsumowania rezerwacji, zawierającego szczególnie informacje o łącznej cenie, sposobu odbioru kluczy i płatności oraz kosztach dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania kupującemu podsumowania zamówienia.

10. Sprzedawca ma prawo zwrócić się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. w formie pisemnej lub telefonicznej).

                                                                  § 3.

Cena i płatności

1. Ceny pokoi i usług  są podane przy poszczególnych pozycjach w sklepie internetowym.

2. Podane ceny  są wyrażone w złotych polskich i stanowią:

ceny brutto (cena netto + VAT)

3. Nowe ceny usług są obowiązujące i skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie sklepu internetowego. W wypadku zmiany ceny towaru, kupujący zapłaci cenę towaru, która była podana w chwili złożenia zamówienia.

4. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:

przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) – do 24 godzin po złożeniu

zamówienia wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy;

przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę Przelewy24 kontakt +48 61 293 46 lub email :partner@przelewy24.pl

5. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie  3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.

6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

                                                                      § 4.

Usługa

1. Sprzedawca realizuje usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koszty dojazdu do obiektu   ponosi kupujący.

3. Koszty usługi podane są na stronie sklepu internetowego -www.elemelsplanet.eu

4. W przypadku braku możliwości realizacji usługi  zamówienia, sprzedawca powiadomi o  tym fakcie kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez kupującego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany podczas zakładania konta w sklepie internetowym/składania zamówienia. Sprzedawca zwróci kupującemu wpłacone pieniądze w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia o braku możliwości realizacji usługi .

                                                                             § 5.

Rękojmia i reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Sprzedawca zapewnia wykonanie usługi  pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

3. Względem kupującego, będącego konsumentem, sprzedawca jest odpowiedzialny za ewentualne wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia) na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania usługi zgodnie  z umową kupujący powinien zawiadomić o tym sprzedawcę poprzez pisemną reklamację wysłaną na adres siedziby sprzedawcy ul. Daszyńskiego 1, 43-450 Ustroń: lub pocztą elektroniczną na adres: recepcja@elemelsplanet.eu

9. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące kupującego – imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia identyfikujący usługę oraz numer faktury lub paragonu imiennego (dowodu zakupu towaru), wskazanie usługi , która jest reklamowany, opis wady oraz dochodzone roszczenie.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, sprzedawca zwróci się do kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ustosunkowanie się do reklamacji sprzedawca prześle na adres zamieszkania/ siedziby kupującego lub adres poczty elektronicznej podane w ramach konta kupującego w sklepie internetowym.

                                                                              § 6.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a w przypadku dostawy towaru w częściach od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym na adres siedziby sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres:

recepcja@elemelsplanet.eu przed upływem tego terminu.

2. W przypadku chęci odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze wzoru formularza przygotowanego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać numer zamówienia, numer faktury oraz datę zakupu usługi  oraz numer konta bankowego na który należy dokonać zwrotu płatności i przedłożyć oryginał lub kopię dowodu zakupu .

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. W sytuacji, gdy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności .

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe, które kupujący wskazał w pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności od umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz usługi, przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

                                                                 § 7.

Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz kupującego, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia konta użytkownika w sklepie internetowym.

2. Usługa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, dostępna jest po założeniu konta przez kupującego na stronie sklepu internetowego.

3. Kupujący w każdym czasie może żądać usunięcia konta użytkownika w sklepie internetowym.

                                                                        § 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia dokonywanie zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

                                                                             § 9.

Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego jest niezależne od systemu operacyjnego kupującego.

2. Do korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej w wersji: IE w wersji co najmniej 10, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Apple Safari itp.

3. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego wymagana jest akceptacja plików cookies.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych komunikacja z systemem szyfrowana jest za pomocą protokołu SSL.

5. Kupujący jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie odpowiednie urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe działanie wykorzystywanych urządzeń i oprogramowania po stronie kupującego, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w ramach ich eksploatacji.

                                                                              § 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między kupującym, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może ponadto uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

                                                                     § 11.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne ze względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub zasadami współżycia społecznego, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Strony z wyłączeniem postanowień dotkniętych nieważnością.

3. Strony mogą w pisemnej umowie odmiennie uregulować warunki sprzedaży, które będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

4. Z chwilą zawarcia umowy kupna kupujący akceptuje Regulamin w wersji ważnej w dniu wysłania zamówienia włącznie z ceną zamówionego towaru podaną w potwierdzonym zamówieniu, jeżeli w konkretnym wypadku wyraźnie nie uzgodniono inaczej. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym,

Regulamin staje się integralną częścią tej umowy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub wydania orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży, zmiany warunków oferowanych przez sprzedawcę produktów i usług oraz poszerzenia oferty produktowej sprzedawcy lub w wypadku zmiany sposobu handlu i polityki handlowej sprzedawcy lub jego dostawców.

6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych kupujących co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie

Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu nowego

Regulaminu przesłanego na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zakładania konta sklepu internetowego. W razie, gdy kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Tego rodzaju zawiadomienie skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i likwidacją konta kupującego w sklepie internetowym.

7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez kupującego.

8. Dla rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym, który jest przedsiębiorcą, właściwy jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego

9. Strony wyłączają zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

10. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

                                      FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Elemels Planet Sp. z o.o.

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 1

Imię i nazwisko Kupującego:

______________________________________________________

Dane Kupującego:

Adres:_____________________________________________________________________

Numer telefonu:____________________ Adres mailowy:___________________________

W przypadku wyboru w pierwotnej transakcji sposobu płatności gotówką*: numer konta

bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

___________________________________________________________________________

Dane umowy, od której Kupujący odstępuje:

Data zakupu: ___________________ Data zgłoszenia zwrotu:_________________________

Numer zamówienia/

faktury:_____________________________________________________

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nr pozycji z faktury oraz ilość

sztuk:

___________________________________________________________________________

Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego i z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Data i podpis:_____________________

* Prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego na który Kupujący wyraża zgodę na zwrotne przesłanie środków pieniężnych w przypadku wyboru w pierwotnej transakcji sposobu płatności o którym mowa w gotówką w miejscu dostawy kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem).